JoyNapok logo
Elérhető az Éva legújabb száma most JOY-napok kuponfüzettel!
0 nap 0 óra 0 perc

A Marquard Group Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Borítókép: A Marquard Group Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A Marquard Group Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

I. A Tájékoztató célja, hatálya


1. A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Marquard Group Hungary Korlátolt Felelősségű
Társaság által alkalmazott adatvédelmi- és kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi- és
kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer
el.
2. A jelen Tájékoztató Szolgáltatások honlapjain a Felhasználók által megadott Személyes adat
kezelésének elveit tartalmazza. A jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság által nyújtott
szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy
lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a
magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során
(adatvédelem).
3. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette
figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános
Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.évi XLVIII. törvény („Grtv.”), az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a
bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően),a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját
szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az egyének
védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28.
napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, illetőleg az
"ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.
4. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra
és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon
hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőkön kívüli harmadik személyek
promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk
közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a
Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és
adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás
vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési
tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelők
semmilyen felelősséget nem vállalnak.


II. Fogalom meghatározások


1. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése,
rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,
betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon
hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
korlátozása, törlése és megsemmisítése.
3. Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt –
meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek
minősül: Marquard Group Hungary Kft. (1036 Budapest, Perc utca 8.; nyilvántartja a Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-067082; adószáma: 10353835-2-41; a
továbbiakban: „Adatkezelő”)
Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.
Adatkezelő a Honlapok üzemeltetője, és a portfoliójába tartozó magazinok kiadója, amely
elsődlegesen médiatartalom-szolgáltatást végez, és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan
biztosítja a Honlapon, és a Folyóiratokban elérhető Szolgáltatásokat.
4. Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy
természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
5. Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. A
jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:
Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463)
SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság (1097 Budapest, Táblás utca
39., Cg.01-09-660447)
ZeroTime Services Kft., 2013 Pomáz, Mikszáth K. u. 36/4. (Adószám: 23386031-2-13,
HU23386031, Telefon: +36-20-931-8834)
Docca OutSource IT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1124
Budapest, Apor Vilmos tér 25-26., Cg.01-09-685394)
6. Honlap(ok) és applikáció: az Adatkezelő által üzemeltetett honlapok: elofizetesem.hu,
joy.hu, joynapok.hu, evamagazin.hu, instyle.hu, runnersworld.hu, shopaholic.hu,
web.joynapok.hu, vegyelhazait.hu, a JOY Hungary applikáció és a honlapokhoz tartozó social
media felületek.
7. Magazin(ok): JOY, ÉVA, InStyle, Runner’s World, és egyéb időszakosan megjelenő
magazinok
8. Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett online kiadványok és kiadásában
megjelenő magazinok, az azokra történő előfizetés, és megrendelés, Adatkezelő által
meghirdetett állásajánlatok, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek
elérhetők a Honlapokon, Magazinokban, továbbá az Adatkezelő által szervezett
rendezvényeken való részvétel.
9. Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek
keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.
10. Munkavállaló az a természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
11. Potenciális munkavállaló: az a természetes személy, aki az Adatkezelő által
meghirdetett pozícióra jelentkezik.
12. Külső szolgáltató: az Adatkezelők által, az egyes Honlapok és applikáció
üzemeltetéséhez, Magazinok megjelentetéséhez vagy a Honlapokon, Magazinokon keresztül
elérhető Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten –
igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása
érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az
Adatkezelők részére Személyes
adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is,
amelyek nem állnak egyik Adatkezelővel sem együttműködésben, azonban az által, hogy
hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek
akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó
azonosítására.
13. Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.
14. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése;
15. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára
hozzáférhetővé teszik; Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé
teszik;
16. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem
lehetséges;
17. Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
18. Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy
egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett
logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és
terjesztése.
19. Rendszer: az Adatkezelők és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és
szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.


III. A kezelt Személyes adatok köre


1. Ha a Felhasználó valamely Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere
automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.
2. A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Honlapokon keresztül elérhető
Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, nem,
lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím,
adatrögzítéskori IP címe, adatrögzítés időpontja, állásra jelentkezők önéletrajzban szereplő
adatai, Adatkezelőnél nyilvántartott ügyfél-azonosító szám, Adatkezelővel folytatott
telefonbeszélgetés tartalma.
3. Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére üzenetet (pl. e-mail, olvasói levél)
küld, telefonon felkeresi, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó címét, e-mail címét,
telefonszámát, a hívás időpontját, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és
időtartamban kezeli.
4. Ha a Felhasználó saját döntése alapján a facebook fiókját összeköti a Marquard Group
Hungary Kft. elofizetesem.hu honlapján létrehozott fiókjával, akkor az Adatkezelő a
fentiekben hivatkozottokon felül a Felhasználó következő Személyes adatait kezelhetik:
facebook nyilvános profil adatok, facebookban megadott szülőváros, facebook ismerőslista
facebook profilnév, facebook profilkép, facebook e-mail cím, facebookban megadott lakcím,
facebookban megadott nem, születésnap.
5. Az Adatkezelő az általa lebonyolított nyereményjátékok körében az alábbi Személyes
adatokat kezeli: név, születési idő, cím, e.-mail, telefonszám, foglalkozás, a nyereményjáték
hirdetésében megjelölt Személyes adatokat
6. Az elofizetesem.hu, shopaholic.hu, vegyelhazait.hu oldalon és JOY Hungary applikációban
vagy elérhető szolgáltatáshoz kapcsolódóan az Adatkezelő kezelheti a következő Személyes
adatokat: az alábbi adatokat: név, lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím,
továbbá a számlázáshoz a Felhasználó által megadott számlázási névre és címre vonatkozó
Személyes adatokat, valamint a megvásárolni kiválasztott termékekhez és a választott fizetési
módhoz kapcsolódó Személyes adatokat.
7. Az Adatkezelő szerződéseivel összefüggésben kezelheti a vele szerződő fél törvényes vagy
meghatalmazott képviselőjének és a szerződéses kapcsolattartónak a nevét, telefonszámát és
email címét.
8. Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez
technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a Honlapok
valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az
Adatkezelők által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt
megtesznek az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.


IV. Az Adatkezelők által kezelt további adatok köre


1. Adatkezelő testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis
adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb
színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a
felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről,
illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának
tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem
teljes értékű.
2. Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a
következő Személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok (a fenti 3.2 és/vagy 3.4 pontban
hivatkozott adatok alapján) valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák
(böngészési előzmények alapján).
3. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó
bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybevétele során
generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus
eredményeként rögzít. Ide tartozik a Felhasználó IP-címe, az általa használt operációs
rendszer és böngészőprogram típusa, azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a
Felhasználó eljutott az oldalra, és azokat is, amelyeket az oldalon látogatott, valamint a
látogatás ideje és időtartama. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a
Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor
automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő fér hozzá.


V. Az Adatkezelés célja, jogalapja


1. Az Adatkezelők által folytatott Adatkezelések célja:
a) online tartalomszolgáltatás;
b) Társaság nyomtatott kiadványainak előfizetők számára történő eljuttatása,
c) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
d) Felhasználó által megküldött önéletrajzok feldolgozása, és tárolása addig, ameddig az
önéletrajz tulajdonosa nem ad utasítást az önéletrajz tárolásának megszűntetésére
e) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető Szolgáltatások)
azonosítása;
f) Társaság internetes oldalain és applikációján keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának
biztosítása;
g) személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés;
h) a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának
elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
i) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
j) statisztikák, elemzések készítése;
k) közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
l) Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat, blog, fórum stb.)
közzétételéhez tárhely biztosítása;
m) egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és
részükre a nyeremény biztosítása;
n) lap, és kiadványok terjesztése esetén a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának
meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék
kézbesítése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a vételár számlázása, valamint
az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének
dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;
o) Adatkezelő Munkavállalóiról a jogszabályok által előírt nyilvántartások vezetése,
bevallások és jelentések küldése,
p) Adatkezelő Potenciális munkavállalóinak toborzása, kiválasztása,
q) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
r) a Felhasználók jogainak védelme;
s) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése
t) az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötésének és teljesítésének
elősegítése.
A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a
Társaság felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói
csoportok részére a Társaság weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.
Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet
Személyes adatokat.
Az Adatkezelők a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra
nem használják fel.
2. Amennyiben az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló
nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett
hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a
róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Amennyiben az Adatkezelés során
a Felhasználók adatainak a továbbítására kerül sor, úgy a tájékoztatás kiterjed erre a tényre. A
Felhasználó a hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor
visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az Adatkezelők a Felhasználó által az egyes Honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP
címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a
Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, ill. jogellenes tartalmak
kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítik.
A tartalomszolgáltatás keretében történő Adatkezelés jogalapja a tájékoztatáshoz és a
véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott
keretek között. A különböző szolgáltatások igénybevétele esetén az Adatkezelés jogalapja
lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, valamint a Felhasználó által létrehozott szerződés
megkötése, illetve teljesítése, valamint a Szabályzat 1.3 pontjában hivatkozott
jogszabályokban foglalt rendelkezések. A Felhasználó, mint vásárló a Honlapon történő
regisztrációval vagy a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció
és/vagy a vásárlás során megadott Személyes adatait a Szolgáltató, valamint a Szolgáltatónak
a Magazinok terjesztésével összefüggő szolgáltatás biztosításába bevont üzleti partnerei (pl.
futárszolgálat) a megrendelés teljesítésére a mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja. Az Adatkezelő által kiállított
bizonylaton szereplő Személyes adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló törvényben
meghatározottak szerint kezeli. A Felhasználó, mint állásra jelentkező jelölt, az Adatkezelőhöz
önéletrajza és egyéb jelentkezéshez szükséges dokumentumok megküldésével hozzájárul
ahhoz, hogy a jelentkezés során megadott Személyes adatait Adatkezelő a mindenkor
hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja addig
ameddig Felhasználó ehhez hozzájárulását nem vonja vissza, ez azonban nem érinti a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
3. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a
Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek
vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik –
kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása
esetén lehetséges.
4. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más
természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl.
a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes személy
hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött,
megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.
Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl.
felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy
a./ a megadott adatok és a hozzájárulások tőle származnak és a valóságnak megfelelnek,
b./ a megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.
E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt
belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az
email címet regisztrálta és az adatokat megadta. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás
igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata
során bármilyen módon kárt okozott, a Társaság jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés
érvényesítésére. A Társaság ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró
hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
5. Adatkezelő a termékeinek továbbfejlesztése, a Szolgáltatások értékelése, javítása és
bővítése céljából az általa kezelt adatokkal összefüggésben kutatásokat végezhet, illetve
azokról anonim statisztikákat készíthet (továbbiakban: Kutatási tevékenység). A Kutatási
tevékenység során. Adatkezelő az adatokat csak anonim módon használja fel, azokból az
egyedi Felhasználó személye nem azonosítható. A Kutatási tevékenység során keletkező,
anonim kutatási eredményeket Társaság jogosult a Szolgáltatások fejlesztése, illetve új
Szolgáltatások bevezetése, továbbá meghatározott Felhasználóknak célzott online és
hagyományos hirdetések, valamint hírlevelek küldése céljából felhasználni, illetve az anonim
kutatási eredményeket harmadik személyek számára értékesíteni. Felhasználó az ilyen célból
történő adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja.


VI. Az Adatkezelés elvei, módja


1. Az Adatkezelők a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság
elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek
megfelelően kezelik.
2. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az
Adatkezelők az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten
használják fel.
3. Az Adatkezelők a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az
Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
4. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelők bármelyike az eredeti
adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és
ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára,
hogy a felhasználást megtiltsa.
5. Adatkezelők a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott Személyes adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
6. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői
felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek
nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát
ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol
azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az
Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás
felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások
jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.
7. Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott
Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső
szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.
A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített
formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb
adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem
adattovábbításnak. Az Adatkezelők bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi
megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja
miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb.
– harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető
Személyes adatait.
8. Az Adatkezelők rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem
kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más
honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
9. Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve
törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a
Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az
Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
10. Az Adatkezelők gondoskodnak a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek
biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg
megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan
hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan
terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelők minden olyan harmadik felet
felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.
11. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelők nem kötelesek adatvédelmi
tisztviselő kijelölésére.


VII. Az Adatkezelések időtartama


1. Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelők a rögzítésüket követően legfeljebb 7
napig tárolják.
2. A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik
regisztrációval, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy
lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a
Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.
3. A Felhasználó által az Adatkezelő Honlapján nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben
megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó az adott
Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a
Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.
A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a
Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget
szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak –
addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok
Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a
Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybevételéhez fűződő jogát
nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat
nem tud majd igénybe venni.
Az Adatkezelő által szervezett rendezvények és nyereményjátékok résztvevőinek Személyes
adatait Adatkezelő – kivéve, ha a Felhasználó egyéb célú adatkezeléshez is hozzájárult – az
adott rendezvény vagy nyereményjáték végéig kezeli.
Marketing célból továbbá közvetlen üzletszerzésre megadott Személyes adatok kezelése
mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó nem kéri azok törlését.
4. Felhasználó által megrendelt, de ki nem egyenlített Szolgáltatáshoz tartozó adatokat
Adatkezelő 6 hónapig kezeli.
5. Felhasználó lejárt előfizetéséhez tartozó adatait Adatkezelő 6 hónapig kezeli, ezt követően
Felhasználó megrendeléséhez tartozó bizonylatot a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
169. § alapján a megrendeléstől számított 8 évig őrzi.
6. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által
elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelők jogosultak a
Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul
törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén –
jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.
7. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a
generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt
időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen,
automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett
esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak
kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt
követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat, illetve szakértőiket ide
nem értve – nem lesz beazonosítható.
8. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést
az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett –
korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó
jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.


VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja


1. A Felhasználó kérheti, hogy bármelyik Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a
Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz
biztosítson számára hozzáférést.
A Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok
Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz
tartozó profil oldalakon megtekinthetők.
Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő
címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, vagy az alábbi felületen
adatvedelem.marquardmedia.hu a felhasználói fiókjában küldött üzenetben tájékoztatást
kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést a megkeresett Adatkezelő akkor tekinti
hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-
mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a
Felhasználó regisztrált email címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a
tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés
kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelők által kezelt adataira, azok forrására, az
Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére,
az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása
esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.
2. A Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy
módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos
Személyes adatok kiegészítését. Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan
megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az
egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására
irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
3. A Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak törlését.
A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad;
valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési
kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatják a Felhasználót,
megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény
teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül
mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó
Személyes adatait törli.
4. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a
Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a
Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelők megjelölik az általuk kezelt Személyes adatot,
ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat
helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó kérheti,
hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés
jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását.
A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő
korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi
kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
5. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelők a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és
a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő
részére továbbítsák.
6. A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok
kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az
Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az
Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás;
vagy(iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő
a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás
megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt Személyes
adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra
kerültek.


IX. Adatfeldolgozás


1. Az Adatkezelők tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített
Adatfeldolgozókat veszik igénybe.
2. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött
szerződés,
és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.
3. Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját.
4. A Társaság a Kutatási tevékenysége során az adatok feldolgozásához, elemzéséhez és
kiértékeléséhez adatfeldolgozót vehet igénybe.
5. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelők
hozzájárulásával jogosultak.


X. Külső szolgáltatók


1. Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső
szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatóval az Adatkezelő együttműködik. A Külső
szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját
adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezel minden tőle telhetőt
megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat
a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott
vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. Az Adatkezelő a Külső
szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatják a
Felhasználókat.
2. Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók
Az Adatkezelők a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködnek olyan Külső
szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a
Felhasználók számára. Ezen együttműködés keretében egyes Személyes adatok (pl. IP cím,
email,
regisztrációs név) e Külső szolgáltatók által az Adatkezelők és/vagy az Adatfeldolgozó
részére átadásra kerülhetnek. E Külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi
irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják. Az Adatkezelőkkel együttműködő Regisztrációt
vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók: Facebook Inc.
3. Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók A Szolgáltatások oldalaihoz
kapcsolódóan az Adatkezelők webanalitikai és hirdetéskiszolgáló
Külső szolgáltatókkal működnek együtt. E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP
címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a
látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil
applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást
azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a
Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.
Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó
készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában
visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie
beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a
clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.
E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi
tájékoztatóik szerint kezelik.
Az Adatkezelőkkel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók:
- Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
- Gemius Hungary Kft. (1053 Budapest, Szép utca 5. 1. em. 2. szám, cégjegyzékszám:
01-09-997769)
- IO Technologies Inc.,301 N. Market Street, Wilmington, Delaware, 19801
- Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2 Ireland
4. Testreszabott üzenetküldést biztosító Külső szolgáltatók Adatkezelő együttműködik olyan
Külső szolgáltatóval, amely lehetővé teszi, hogy a Felhasználó a Szolgáltatások keretében
általa igénybe vett egyes szolgáltatásokat más, ugyanezen Felhasználó által használt
csatornákon (pl. Facebook, Messenger, Viber stb.) is igénybe vehesse.
A Külső szolgáltató cookie-k, kérdőívek használatával, ill. a Felhasználónak a Külső szolgáltató
honlapján vagy felületein történt regisztrációjával a Felhasználóról további adatokat gyűjthet,
amelyek vagy önállóan, vagy más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó
azonosítására.
E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi
tájékoztatóik szerint kezelik.
Az Adatkezelő-vel együttműködő ilyen Külső szolgáltató:
- Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
- Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2 Ireland
- Dream Interactive Kft.
5. Fizetést biztosító Külső szolgáltatók
Adatkezelő az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatásai, illetve a szolgáltatások
biztosításához kapcsolódóan fizetést biztosító Külső szolgáltatókkal szerződik. A fizetést
biztosító Külső szolgáltatók fizetési megoldásai Adatkezelő Weboldalába integráltan, de
önállóan, az érintett Külső szolgáltató felügyelete alatt működnek. A fizetést biztosító Külső
szolgáltatók számára megadott Adatok esetében éppen ezért az érintett Külső szolgáltató
válik adatkezelővé, ezen adatokat Adatkezelő nem kezeli. A fizetést biztosító Külső
szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma,
bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek
megfelelőn kezelik, megy adatkezelésekért a Marquard Group Hungary Kft. nem felel és
melyekről bővebb tájékoztatás az adott fizetést biztosító Külső szolgáltató honlapján érhető
el.
Az Adatkezelővel együttműködő fizetést biztosító Külső szolgáltatók:
- First Data Magyarország Kft., Budapest, Váci út 135, 1138
- PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg
- Stripe Payments Europe Ltd., C/O A & L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay Dublin D01 H104,
Ireland
6. Egyéb Külső szolgáltatók
Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel egyik Adatkezelő sem áll szerződéses
jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt,
azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó
közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül –
hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott
felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e
Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó
azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan:
FacebookIreland Inc.,Google LLC, Instagram LLC., Pinterest Ltd., Infogram Software Inc,
PayPalHoldings Inc., Playbuzz Ltd., Twitter International Company., Viber Media LLC, Vimeo
Ltd., Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC.
E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik
szerint kezelik.


XI. Adattovábbítás lehetősége


1. Az Adatkezelők jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általuk
szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely
Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen
adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem
tehetők felelőssé.
2. Az Adatkezelők jogosultak a Felhasználó erre vonatkozó kifejezett engedélye esetén, az
engedélyben megjelölt Személyes adatot az engedélyben megjelölt célból és időtartamban, az
engedélyben megjelölt harmadik fél részére továbbítani. A továbbított adatok kezelésére a
harmadik fél adatkezelési rendelkezései az irányadók.
3. Az Adatkezelők az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó
tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezetnek.


XII. Az Adatkezelő Munkavállalóval és Potenciális Munkavállalóival, valamint
helyiségeinek látogatóival összefüggő adatkezelések:


1. Az Adatkezelő Munkavállalóiról az alábbi Személyes adatokat kezeli: név, születési név,
adóazonosító, TAJ szám, anyja neve, születési hely, idő, személyi ig. szám, állampolgárság,
állandó lakcím, levelezési cím, bankszámlaszám, iskolai végzettség, ezt igazoló bizonyítvány
száma, házastárs neve, házastárs születési neve, házastárs adóazonosítója, gyermek(ek) neve,
gyermek(ek) adóazonosítója, gyermek(ek) TAJ száma, gyermek(ek) anyjának neve,
gyermek(ek) születési helye, ideje, gyermek(ek) fogyatékossága.
2. Az Adatkezelő Munkavállalóit érintő adatkezelés célja az Adatkezelőt terhelő jogszabályi
(nyilvántartási és bejelentési) kötelezettség teljesítése.
3. Az Adatkezelő Munkavállalóit érintő adatkezelés időtartamát az azt előíró jogszabályok
határozzák meg
4. Az Adatkezelő Potenciális munkavállalóit érintő Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes,
megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata. Az Adatkezelés célja Adatkezelő Potenciális
munkavállalóinak toborzása, kiválasztása.
5. Adatkezelő Potenciális munkavállalója önéletrajza és egyéb jelentkezéshez szükséges
dokumentumok Adatkezelőnek történő megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezése
során megadott Személyes adatait Adatkezelő a mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja addig ameddig Felhasználó
ehhez hozzájárulását nem vonja vissza, de legfeljebb az adott jelentkezéssel érintett pozíció
betöltésétől számított 2 évig. Adatkezelő jogosult az Adatkezelő Potenciális munkavállalója
által megküldött önéletrajzban és egyéb jelentkezéshez szükséges dokumentumokban írt
Személyes Adatokat felhasználni a Potenciális munkavállaló Adatkezelőnél történő potenciális
elhelyezkedését lehetővé tévő jövőbeni olyan helyzetben, amikor a Potenciális munkavállaló
az Adatkezelő által létesíteni kívánt munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszony betöltésére Adatkezelő megítélése szerint alkalmas lehet, abból a célból, hogy a
Személyes adatok lehetővé tegyék Adatkezelő ezen álláspontjának kialakítását és a Potenciális
munkavállaló közvetlen megkeresését.
6. Adatkezelő vagyonvédelmi, vagy a munkaszerződés teljesítésével összefüggő okból a
irodájában és helyiségeiben figyelő kamerákat működtet, illetve létesíthet. A kamerák
képfelvételt készíthetnek, amelyeket Adatkezelő megtekinthet és felhasználhat
vagyonvédelmi, vagy a munkaszerződés teljesítésével összefüggő okból. A felvételeket, ha
azok nem kerülnek az e pontban írtak szerint felhasználásra azok elkészültétől számított 72
órán belül törölni kell.


XIII. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása


1. Az Adatkezelő1 fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével
bármikor módosítsa.
2. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos
rendelkezéseit,
ezen túlmenően az egyes Felhasználók további beleegyezésének kikérésére nincs szükség.


XIV. Jogérvényesítési lehetőségek


1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő az
Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, vagy
adatvedelem.marquardmedia.hu felületen.
2. A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
telefon: +36-1-391-1400; e-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre a
Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.


Utolsó módosítás: Budapest, 2022. április 19.